13-14 Października 2015

HONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

prezydentpl_na_niebieskim

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
Uczelnia Łazarskiego
zapraszają do udziału w konferencji

TEORIA WOJNY SPRAWIEDLIWEJ
U PODSTAW JURYSPRUDENCYJNEGO MODELU ARGUMENTACJI ZA I PRZECIW PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ MILITARNYCH
Konferencja upamiętniająca 600-lecie wystąpienia Pawła Włodkowica na Soborze Powszechnym w Konstancji
Warszawa, 13-14 Października 2015

Gość specjalny konferencji: Profesor Michael Walzer, autor książki Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych (Just and Unjust Wars, 1977)

 5 lipca 1415 uczestnicy Soboru Powszechnego w Konstancji – kluczowego zgromadzenia intelektualnej i politycznej elity ówczesnej Europy – otrzymali pierwsze z serii pism prawnych, dotyczących doniosłego sporu pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (Zakonem Krzyżackim). Sprawa dotyczyła słuszności operacji wojskowych podejmowanych przez państwo Zakonu Krzyżackiego w rejonie Żmudzi (północno-zachodniej części dzisiejszej Litwy), której mieszkańcy byli ostatnią grupą etniczną w Europie opierającą się konwersji na chrześcijaństwo. Przedstawicielem strony polskiej był Rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic, który, idąc w ślad za najwybitniejszymi myślicielami swej epoki, bronił prawa pogan do posiadania własnego państwa, zabezpieczonego przed atakami chrześcijan pod warunkiem powstrzymania się przez pogan od aktów agresji wobec swych chrześcijańskich sąsiadów. Oparta na idei wzajemnej tolerancji oraz pokojowego współistnienia różnych wspólnot politycznych argumentacja Pawła Włodkowica przeszła do historii jako jedna z prototypowych postaci teorii wojny sprawiedliwej. 600 lat od momentu jej pierwotnej prezentacji, szereg podstawowych kwestii poruszonych podczas średniowiecznego sporu zachowuje nadal kluczowe znaczenie.

Jaki typ argumentacji legitymizuje użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?

Jakie są warunki wstępne moralnie / prawnie uzasadnionej interwencji wojskowej przeprowadzonej na terytorium niepodległego państwa?

Jaka instytucja międzynarodowa posiada uprawnienia do egzekwowania powszechnie uznanych standardów wykonywania władzy politycznej, np. poszanowania podstawowych praw człowieka?

Czy są jakieś moralne / prawne ograniczenia dotyczące członkostwa w sojuszach mających na celu eliminowanie konkretnych zagrożeń dla pokoju w świecie?

W jakim stopniu poszczególni obywatele odpowiadają za agresywną politykę przywódców własnego państwa?

Odpowiedzi na powyższe pytania, jak i wiele innych pytań związanych z ideą wojny sprawiedliwej, zostaną omówione podczas konferencji, która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, w dniach 13-14 października 2015 roku.

UKSW1logo-szare

Patronat medialny:

Rz_Logo_male

BEHIND THE JURISPRUDENTIAL DEFENSE OF (ABSTAINING FROM) MILITARY ACTION